Megafon Instagram

Ny lag förstärker barns rättigheter

Barns rättigheter i Spanien

Illustrationsfoto: istockphoto.com

En ny förstärkt lagstiftning som började gälla den 25 april i år innebär ett större skydd för barn på flera områden. Men barnen får också ett antal skyldigheter inskrivna i den nya lagen.

Brott mot barn
Personer som blivit dömda för någon typ av sexualbrott får inte arbeta i verksamheter där barn finns, t ex skolor, sjukvård, polis och socialtjänst.

Personer som arbetar med barn är numera också enligt lagen tvungna att rapportera till myndigheterna om de känner till att ett barn far illa på något sätt. Att inte anmäla ses som ett brott.

Barn som bevittnat våld i hemmet ska betraktas som brottsoffer och behandlas därefter.

Vid en separation eller adoption ska barnen ha en röst och bli lyssnade på, även de under 12 år, så länge de har tillräcklig mognad. De ska också slippa upprepa sitt vittnesmål i flera instanser.

Barnens uppgifter
Barnen får också lagliga skyldigheter. De ska ”delta i familjelivet och respektera sina föräldrar och syskon likväl som andra familjemedlemmar och personer som har en nära och stabil relation till (kärn-) familjen.”  Att hjälpa till med hushållsarbete efter sin ålder, oavsett kön, samt värna om den offentliga miljön är också numera inskrivet i lagen. Med den offentliga miljön menas här till exempel parkbänkar, offentliga planteringar och busshållplatser.

Barn och ungdomar ska dessutom gå i skolan och där respektera de normer och regler som finns, studera på lektionerna och ha en positiv attityd till inlärning under hela sin skolgång. De ska såklart också ha respekt för lärare och andra anställda på skolan samt för sina kamrater och alla elever, de ska undvika konflikter, värna om miljön, ute som inne, och samarbeta för en hållbar utveckling.

 Förmyndarskap
Regeringen lägger särskild vikt vid en nyhet som innebär en reglering om förmyndarskap för barn och ungdomar i riskzonen; de som blir övergivna, löper risk för sitt liv, hälsa och fysiska integritet, hamnar i kriminalitet, tiggeri eller prostitution. Offentliga myndigheter får rätt att ta till de medel de anses krävs för att sätta ett barn i säkerhet.

Ungdomar under vård
På ungdomsvårdsskolor och liknande stärks också barnens rättigheter. Den nya lagen stipulerar att personalen ska prioritera konfliktlösning och pedagogiska tekniker framför isolering eller andra tvångsåtgärder. Sådana insatser ska enbart användas som en sista utväg när akut fara föreligger, för barnet själv, övriga kamrater, personal eller byggnader. Detta kan gälla fall av försök till att starta en brand, fysiskt motstånd mot en laglig tillsägelse eller direkt risk för självskada, hot och våld mot andra samt grava skador mot byggnader och möbler.

Familjehemsplaceringar och adoptioner
Vid frivillig familjehemsplacering begränsas tiden till två år för att undvika att situationen permanentas. Barnen ska kunna återvända till sina familjer på ett säkert sätt.

När det gäller adoption syftar lagen till att behålla barnet i sin biologiska familj i första hand. I de fall det inte är möjligt ska man söka efter den bästa familjen för varje barn. I dessa processer ska en permanent lösning sättas framför en tillfällig, en familj framför en institution, en frivillig placering framför tvångsomhändertagande samt nationell adoption framför internationell.

De barn som ännu inte fyllt tre år bör placeras i en familj utan att behöva hamna på ett center innan är ännu en av prioriteringarna i den nya lagen. De barn som har syskon ska i största möjliga mån placeras tillsammans.

En annan nyhet är så kallad öppen adoption, där barnet får möjlighet att behålla kontakt med personer i sin biologiska familj.

Utbildning och lämlighetstest för värdfamiljer
Familjehemsföräldrar och adoptionsföräldrar ska utvärderas för sin lämplighet och en prövoperid där barnet får bo i den nya familjen ska genomföras innan det slutgiltiga beslutet om placering tas. Värdfamiljer får också rätt att ta ledigt från sitt arbete för att delta i utbildning om att ta emot barn.

Barns rätt till sitt ursprung
Barn som blir bortadopterade får rätt att veta sitt ursprung, alla dokument ska sparas i 50 år. Det kan gälla de biologiska föräldrarna, familjens medicinska historia och annat.