Megafon Instagram

Fortsatt stöd för bilbyte

Regeringen har godkänt den åttonde upplagan av stödet som ges för att köpa en ny bil och samtidigt få bort en äldre mer förorenande bil.

 

Plan Pive 8

Stödformen kallas Plan Pive och innebär att man blir subventionerad av staten och återförsäljaren när man köper en ny bil och samtidigt skrotar en mer än 10 år gammal bil. Den gamla bilen måste dock vara godkänd av ITV (spanska bilprovningen) så man kan inte ta ett gammalt vrak och tro att man får någon subvention (den måste också vara spanskregistrerad). Ägaren av bilen måste också ha haft bilen i minst ett år för att kunna få subventionen, man kan dessutom bara få stödet en gång per person.

Staten har avsatt 225 miljoner till Plan Pive 8, subventioneringen delas lika mellan stat och återförsäljare. Subventionerna är något sänkta för normalköparen jämfört med Plan Pive 7, men oförändrade för storfamiljer och funktionshindrade.

Plan Pive 8 innebär att normalköparen får en subvention på 1.500 € vid bilbytet (750 € från staten och 750 € från återförsäljaren). Bilen får kosta högst 25.000 € före skatt (IVA). Storfamiljen och den funktionshindrade som behöver en anpassad bil får 3.000 € i subvention och bilen får i detta fallet kosta högst 30.000 € före skatt.Om man väljer att köpa en hybrid eller en elbil då är begränsningen på inköpspriset 40.000 €.

De krav som ställs på den nya bilen är att den får inte släppa ut mer koldioxid än 120 g / km för personbilar och 160 g / km för nyttofordon.

Vem kan dra nytta av Plan Pive 8

Varje person som köper en bil enligt ovan kan dra nytta av det. För storfamiljerna gäller att bilen skall vara minst femsitsig. För de funktionshindrade gäller att de skall kunna bevisa sin status. Även företag kan dra nytta av subventionerna. Det gäller enskilda näringsidkare (autónomo) samt småföretag med mindre än 10 anställda och med en omsättning som inte överstiger 2 miljoner Euro. Men också medelstora företag med färre än 250 anställda och med en årsomsättning på mindre än 50 miljoner Euro.

Vad Plan Pive hittills har inneburit

De tidigare sju upplagorna av Plan Pive har inneburit att 890.000 gamla bilar har ersatts av nya, renare och säkrare bilar. För detta har staten och biltillverkarna avsatt 890.000.000 € vardera. Ser man på miljövinsterna så har det inneburit en minskad konsumtion av 487 miljoner liter bränsle per år (-45%). Partikelutsläppen har minskat med 96%, kväveoxidutsläppen med 83%, kolmonoxid (CO) 82% och koldioxiden (CO2) har minskat med 52% till 1,36 miljoner ton per år.

Under de år som Plan Pive har funnits har också antalet trafikoffer kraftigt reducerats, hur mycket av detta som kan tillmätas Plan Pive är det ingen som vet. Men det har självklart haft en stor betydelse för trafiksäkerheten att gamla osäkrare bilar har försvunnit från trafiken.

Bilhandel

Plan Pive omfattar både personbilar och nyttofordon.